VALGPROGRAM 2017

19. november 2019

Venstre i Kerteminde Kommune, VALGPROGRAM 2017

Venstres vigtigste mål for Kerteminde Kommune er:

STØRST MULIG LIVSKVALITET FOR BORGERNE
- OG FYNS MEST ATTRAKTIVE UDVIKLINGSKOMMUNE FOR BOSÆTNING, TURISME OG VIRKSOMHEDER

Venstres vigtigste indsatsområder er:

Økonomisk velfunderet, attraktiv kommune.
Kommunesammenlægningen i 2006 mellem Langeskov, Munkebo og Kerteminde stillede store krav til harmonisering af økonomi, struktur og organisationskultur.
Siden 2008 har økonomien været udfordret af bl.a. den globale økonomiske krise, tab af arbejdspladser som følge af Lindøs lukning, vigende skattegrundlag, den landspolitiske rammestyring, opgaveoverførsler fra Regionen og en ældrebefolkning, der er stærkt stigende.
Venstre ønsker en fortsat stram økonomistyring i hele organisationen samt en løbende effektivisering og organisationstilpasning i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Stram økonomistyring
* Effektiv og kompetent organisation
* Mål, handling og opfølgning
* Bosætning

Stærkt lederskab og sammenhængskraft
Ved valgperiodens begyndelse var der 5 direktører og 15 fagchefer. Siden er der reduceret kraftigt i topledelsen og i 2015 vedtog byrådet en ny og tilpasset organisation på alle niveauer, indførte nye politikområder og afdelinger og nedlagde de traditionelle forvaltninger.
Venstre ønsker en stærk ledelse med en åben og gennemskuelig organisation og vil tilstræbe at have de rette kompetencer til de rette opgaver.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Lederskab
* Veluddannede medarbejdere
* Samarbejde
* Målstyring
* Uddelegering og ansvar
* Godt og udviklende arbejdsmiljø
* Borgerpaneler

Uddannelse, jobmuligheder og erhvervsudvikling
Kerteminde Kommune har indtil 2011 været begunstiget af Lindøs mange arbejdspladser. Den Løbende ændring af lovgivning omkring ledige, kontanthjælp, ledighedsydelse, førtidspension har overført økonomiske og faglige opgaver og udfordringer for kommunen.
Siden lukningen af Lindø er mange job gået tabt, ledige er omskolet og uddannet og Lindø er genopstået med nye virksomheder.
Byrådet har i 2016 vedtaget en Erhvervspolitik.

Venstre ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet, som tager udgangspunkt i den vedtagne erhvervspolitik.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Gode rammevilkår
* Innovation og iværksætteri
* Hurtig og kompetent rådgivning og sagsbehandling
* Fremme turismen
* Uddannelse til alle unge
* Vellykket integration

Høj kvalitet i børnepasningstilbud og skoler
Børnepasningstilbud og skoler har "altid" haft en høj prioritet i Kerteminde Kommune, selvom områderne de seneste år også har været ramt af "sparekniven" bl.a. som følge af det faldende børnetal og det relative høje udgiftsniveau i forhold til sammenlignelige kommuner.
I 2017 har skoler og daginstitutioner fået en tildelingsmodel som sikrer, at økonomien svarer til antallet af elever/børn.
Venstre ønsker at fastholde den nuværende struktur for børneinstitutioner, dagpleje og skoler med god spredning til hele kommunen og vi vil fortsat prioritere områderne højt og støtte relevante forbedringer og en positiv udvikling af Folkeskolereformen.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Tidlig indsats og forældreinddragelse
* Fokus på den enkelte elevs evner
* Fleksible børnepasningstilbud
* Sikre veje til skoler og institutioner

Sundhed - hele livet
Kerteminde Kommunes vision for sundhed er "en sund kommune”, hvor sunde valg og fællesskaber er tilgængelige for alle.
Kommunen vedtog en Sundhedspolitik i 2016, der tager udgangspunkt i fællesskab og den aktive samfundsborger samt det nære sundhedsvæsen.
Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at leve det liv, som man ønsker sig.
Venstre ønsker at fremme sundhed, mindske uligheden og forebygge sygdom hos borgerne, da det skaber energi, mod på livet og flere gode leveår.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Tidlig forebyggende indsats
* Sundhedsfremme
* Oplysning og opsporing
* Kvalitet i sundhedstilbud
* Ensomhed og mental trivsel

Høj kvalitet på ældre- og handicapområdet
Ældreområdet har altid været prioriteret højt i Kerteminde kommune via indsatsen i hjemmeplejen og på plejehjemmene og kommunen har været godt dækket ind med plejeboliger og ældrevenlige boliger.
Handicapområdet har også været prioriteret højt med gode bofællesskaber og støttecentre.
En Voksenpolitik og en Handicappolitik er vedtaget og handicap- og psykiatriområdet gennemgår p.t. en omfangsrig kultur og strukturændring, der tilpasses ny lovgivning.
Venstre ønsker med den stigende ældrebefolkning og længere levetid, at prioritere indsatser, der styrker den enkelte borgers mulighed for at tage vare på sig selv længst muligt og at tilse organisationen løbende i takt med, at flere og flere opgaver skal løses i borgernes nærområde.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Forebyggelse
* Rehabilitering
* Velfærdsteknologi
* Demensvenlig kommune
* Boformer for ældre

Bredt spektrum af kultur, idræts- og fritidsaktiviteter
Kerteminde Kommune er begunstiget af en unik natur, et rigt kulturliv, en historie og et aktivt sports- og foreningsliv.
Med "fællesskab" i Kerteminde Kommune er der sat en ny retning, hvor den enkelte borger ser værdien i at deltage og tage ansvar for fælles løsninger foretaget i samarbejde med kommunen.

Venstre ønsker at styrke, inddrage og værdsætte de frivilliges og foreningslivets indsats og nye initiativer og medvirke til fremme af Landsbypolitikken.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Tilgængelighed til kultur og natur
* Et stærkt idrætsliv
* Et stærkt foreningsliv
* Frivilliges indsats
* Frivilligcentrets virke

Forskønnelse af kommunens arealer og vedligeholdelse af kommunens bygninger
Kerteminde Kommune har i mange år været presset på økonomien og derfor været nød til at prioritere kerneområder på bekostning af færre midler til vedligeholdelse af bygninger og veje.
Kerteminde Kommune kan ikke længere forsvare at tilsidesætte et stadig stigende behov for indsats på områderne.
Venstre ønsker at afsætte midler til løbende sikring af de kommunale bygningers vedligehold og byens renholdelse.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Renholdelse og forskønnelse
* Tids-og handleplan
* Skiltning og vejvisning
* Offentlige legepladser

Bevaring og udvikling af kommunens natur, miljø og klima
Kerteminde Kommune er positiv indstillet overfor beskyttelse af natur, miljø og klima og har over en årrække energioptimeret skoler og institutioner med henblik på at nedbringe udgifterne, men vi er langt fra kommet i mål i alle offentlige bygninger grundet en presset økonomi.
Venstre ønsker en miljøvenlig kommune hvor tilgængelighed for alle bliver vægtet højt.
Derfor vil vi fortsat have fokus på:
* Vedvarende og bæredygtig energi
* Energioptimering af kommunens bygninger
* Affaldssortering og genbrug
* Naturpleje

Venstres tre vigtigste mærkesager:
* Positiv udvikling – også i landdistrikterne
* Vedligeholdelse og forskønnelse
* Høj livskvalitet for alle  

                                                                                                VENSTRE
                                                                                                for fremtiden